نوشته هایی با برچسب پدر قاتل پسر جوانش را کشته و بدنش را در چاه رها نمود

پدر قاتل پسر جوانش را کشته و بدنش را در چاه رها نمود

پدر قاتل پسر جوانش را کشته و بدنش را در چاه رها نمود

پدر قاتل پسر جوانش را کشته و بدنش را در چاه رها نمود پدری که پسرش را به طرز فجیعی کشته و بدنش را تکه تکه کرده و داخل چاه عمقی رها نموده و مادر پسر خود را نگران نمود او 70 روز می باشد که دنبال پسرش می گردد ولی شوهر قاتلش از تکه […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث