نوشته هایی با برچسب گناه ربا خوردن

رباخواری در چند صورت حلال می باشد

رباخواری در چند صورت حلال می باشد

 رباخواری در چند صورت حلال می باشد ربـاخواری به عمل دریافت ربا گفتــه میـ‌شود که معـــمولاً به صورت شغــل در جوامــع گذشتــه و امــروزی می‌ــباشـد و فرد رباخوار با دریــافت وثیقه و تضمیــن از فرد وام‌ـگـیـرنده، به وی به جنـــس یا پول وام با بهره می‌ـدهــد. گاهی اوقات ربـا به معنـی سود بیش از حد […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی